Waardering van bedrijven in zwaar

Datum :
7 augustus 2020

De stelling: De waardering van bedrijven in zwaar weer vraagt om een andere, onorthodoxe aanpak.

“Het waarderen van ondernemingen in zwaar weer vraagt naar mijn mening niet zozeer om een andere, onorthodoxe aanpak, maar vooral om een zorgvuldige en kritische aanpak.

In de meeste gevallen vindt zo’n waardering plaats omdat er sprake is van een acuut continuïteitsgevaar voor de onderneming in kwestie. Om het tij te keren zouden vermogensverschaffers kapitaal bij moeten storten, een ‘haircut nemen op openstaande schuldposities (een kwijtscheldingsakkoord) en/of vorderingen converteren (een ‘debt-equity swap). De vermogensverschaffers zullen hier alleen toe bereid zijn als er na de na financiële herstructurering een reëel perspectief ontstaat op de levensvatbaarheid van de onderneming.

Met alleen een financiële herstructurering is de onderneming er nog niet.

Vaak is een combinatie van financiële en operationele moeilijkheden de oorzaak van de problemen. De waarderingsdeskundige zal dan ook niet alleen kijken naar een herstructurering van uitsluitend de schulden, maar ook naar structurele verbeteringen in de operationele verdiencapaciteit. Hiervoor heeft de Register Valuator een goed en doordacht turnarnound-plan nodig dat scenario’s schetst om de toekomstige verdiencapaciteit van de onderneming te verbeteren. Vaak is de tijd echter beperkt en gaat dit knellen met de benodigde zorgvuldigheid ten aanzien van waarderingsveronderstellingen en belangenafwegingen.

 

Daarnaast laat de praktijk regelmatig zien dat vermogensverschaffers fors uiteenlopende belangen en rechten hebben. Ongeacht welke stakeholder een waardeerder bijstaat, in zwaar weer situaties dient het waarderingsproces extra kritisch en zorgvuldig te worden doorlopen. De waardering speelt immers een cruciale rol bij de besluitvorming over economische opoffering door vermogensverschaffers. Als er opnieuw onderhandeld moet worden over ‘incomplete contracten’ liggen conflicten en aansprakelijkheden immers op de loer, ook voor de waardeerder.”

 

Marc Broekema partner bij BFI

“Niet onorthodox.

Een Register Valuator zal in beginsel de economische waarde vaststellen. Die waarde is gebaseerd op de business case en de verwachte cashflows die daaruit voortvloeien. Juist bij de waardering van bedrijven in zwaar weer is het van belang die toekomstverwachting concreet, transparant en goed onderbouwd te maken.

 

Waardering in zwaar weer kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij teruglopende resultaten, in faillissement of daaraan voorafgaand.

In faillissement kan de curator overwegen de levensvatbare bedrijfsonderdelen te verkopen. Bij een beoogde transactie kan een Register Valuator het bedrijfsonderdeel waarderen zodat duidelijk en aantoonbaar is dat geen partijen bevoordeeld of benadeeld worden. Een goede waardering zal dan ook duidelijk maken of het bedrijfsonderdeel levensvatbaar is en een gevoeligheidsanalyse kan inzicht geven hoe kansen en bedreigingen de haalbaarheid beïnvloeden.

Er zijn wel complicerende factoren, zoals de tijdsdruk en het verlies van vertrouwen van leveranciers, klanten en niet te vergeten de vermogensverschaffers.

De betrokkenen hebben ook tegenstrijdige belangen. Bij de waardering bij zwaar weer is vooral de business case de achilleshiel. Het kan zijn dat externe factoren de onderneming in moeilijkheden hebben gebracht maar veelal hebben die factoren vooral de zwaktes in het bestaande ondernemingsplan zichtbaar gemaakt. Een vernieuwd ondernemingsplan dat het bedrijf of een bedrijfsonderdeel in rustiger vaarwater moet brengen heeft zich dan nog niet bewezen. Je zult dan aan de hand van heldere uitgangspunten en afwegingen moeten laten zien dat het plan plausibel is en een geschikte basis voor de waardering vormt.

 

Met de komst van de WHOA, de Wet homologatie onderhands akkoord, zal het aantal waarderingen toenemen. Die wet schrijft namelijk voor dat een gerechtelijk dwangakkoord buiten faillissement waarderingen bevat op basis waarvan vermogensverschaffers de herstructurering kunnen beoordelen. De toetsing van het akkoord aan de wettelijke voorwaarden gaat in belangrijke mate een waarderingsvraagstuk worden.”

 

Flip van Spaendonck eigenaar Van Spaendonck & Partners

 

 

Andere relevante artikelen

 

Bedrijfsoverdracht en belastingdienst.

Gerelateerde artikelen

MKB-herfinancieringsmarkt
MKB-herfinancieringsmarkt

De MKB-herfinancieringsmarkt is een dynamisch gebied waarin bedrijven op zoek…

0 comments
Coronaschulden
WHOA: Coronaschulden … hoe nu verder….?

“Coronaschulden”, een goed artikel van mijn collega RV’er Pieter Christiaan…

0 comments
WordPress Lightbox Plugin